خرید بلیت هواپیمایی کارون

خرید بلیت هواپیمایی کارون

خرید بلیت هواپیمایی کارون

خرید بلیت هواپیمایی کارون : تاسیس و فروش و خرید بلیت هواپیمایی کارون از سال 1305 آغاز شد. در خرید بلیت هواپیمایی کارون قطب این هواپیمایی فرودگاه بین المللی اهواز و فرودگاه بین المللی مهرآباد محسوب می شود. با خرید بلیت هواپیمایی کارون امکان پرواز با بهترین هواپیما های فوکر و بوئینگ را خواهیم داشت. خرید بلیت هواپیمایی کارون داخلی به بسیاری از شهر های ایران در تمامی روزهای هفته امکان پذیر می باشد.

امکان دریافت آنلاین کارت پرواز در خرید بلیت هواپیمایی کارون وجود ندارد. کلاس پروازی در خرید بلیت هواپیمایی کارون، کلاس اکونومی می باشد. بار دستی مجاز در خرید بلیت هواپیمایی کارون 5 کیلوگرم می باشد. وزن مجاز در خرید بلیت هواپیمایی کارون حداکثر 20 کیلوگرم می باشد. قیمت خرید بلیت هواپیمایی کارون بسیار پایین می باشد. هم اکنون خرید بلیت هواپیمایی کارون از طریق 9 فروند هواپیما اجرایی می شود.

52863 - 021