خرید بلیت هواپیمایی ایران ایر

خرید بلیت هواپیمایی ایران ایر

خرید بلیت هواپیمایی ایران ایر

خرید بلیت هواپیمایی ایران ایر : تاسیس هواپیمایی ایران ایر سال 1340 با ادغام دو شرکت هواپیمایی صورت گرفت. فروش و خرید بلیت هواپیمایی ایران ایر از ابتدای سال 1341 آغاز گردید. شما با خرید بلیت هواپیمایی ایران ایر در واقع خرید از قدیمی ترین هواپیمایی ایران را تجربه می کنید. خرید بلیت هواپیمایی ایران ایر داخلی دارای دو کلاس پروازی هما کلاس و اکونومی کلاس می باشد. هما کلاس در خرید بلیت هواپیمایی ایران ایر همان بیزنس کلاس تعریف شده در سیستم هواپیمایی می باشد. خرید بلیت هواپیمایی ایران ایر برای بسیاری از شهر های ایران امکان پذیر می باشد. پروازهای متعدد و متنوعی در طول هفته به بسیاری از شهر های ایران با خرید بلیت هواپیمایی ایران ایر امکان پذیر می باشد. خرید بلیت هواپیمایی ایران ایر به شهر های متعدد به راحتی به صورت رفت و برگشتی قابل خریداری می باشد.

میزان بار دستی مجاز قابل حمل در خرید بلیت هواپیمایی ایران ایر داخلی در کلاس اکونومی 5 کیلوگرم و این محدودیت برای هما کلاس تا 7 کیلوگرم افزایش می یابد. به طور کلی نیز میزان بار مجاز قابل حمل با خرید بلیت هواپیمایی ایران ایر در کلاس اکونومی 30 کیلوگرم و در هما کلاس 40 کیلوگرم می باشد.

52863 - 021